Laboratory of Plasma Physical Chemistry

 
 Home  About Us  Research  Members  Publications  Instruments  Gallary 
 
  Publications
 Publications in 2016 
 Publications in 2015 
 Publications in 2014 
 Publications in 2013 
 Publications in 2012 
 Publications in 2011 
 Publications in 2010 
 Publications in 2009 
 Publications in 2008 
 Publications in 2007 
 Publications in 2006 
 Publications in 2005 
 Publications from 2000 2004 
Publications in 2011  
77. Hong-Yu Fan, Xiao-Song Li, Chuan Shi, De-Zhi Zhao, Jing-Lin Liu, Yan-Xia Liu, Ai-Min Zhu*, “Plasma catalytic oxidation of stored benzene in a cycled storage-discharge (CSD) process: catalysts, reactors and operation conditions”, Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2011, 31: 799-810
76. Hong-Yu Fan, Xiao-Song Li,Yan-Xia Liu,Jing-Lin Liu,De-Zhi Zhao, Ai-Min Zhu*,“Cycled storage discharge plasma catalytic process for toluene removal from indoor air”,CIESC Journal,2011, 62(7): 1922-1926
75. De-Zhi Zhao, Xiao-Song Li, Chuan Shi, Hong-Yu Fan, Ai-Min Zhu*, “Low-concentration formaldehyde removal from air using a cycled storage–discharge (CSD) plasma catalytic process”, Chemical Engineering Science, 2011, 66:3922-3929
74. Xiao-Song Li, Bin Zhu, Chuan Shi, Yong Xu and Ai-Min Zhu*, “Carbon dioxide reforming of methane in kilohertz spark-discharge plasma at atmospheric pressure”,AIChE Journal, 2011, 57(10):2854-2860
73. Li Xiaosong, Wang Nan, Yang Jinhua, Wang Younian, Zhu Aimin*, “Polysilicon prepared from SiCl4 by atmospheric-pressure non-thermal plasma”, Plasma Science and Technology, 2011, 13(5): 567-570
72. Fan HY, Li XS, Liu YX, Liu JL, Zhao DZ, Zhu AM*,"Cycled storage-discharge plasma catalystic process for toluene removal from indoor air", CIESC Jouranl,2011, 62(7): 1922-1926
71. Anjie Zhang, Aimin Zhu, Bingbing Chen, Shaohua Zhang, Chaktong Au and Chuan Shi*, “In-situ synthesis of nickel modified molybdenum carbide catalyst for dry reforming of methane”,Catalysis Communications, 2011, 12: 803-807
70. Zhao Guoli, Xu Yong*, Shang Jianping, Liu Wenyao, Zhu Aimin, Wang Younian, “Plasma Uniformity in a Dual Frequency Capacitively Coupled Plasma Reactor Measured by Optical Emission Spectroscopy”, Plasma Science and Technology, 2011, 13(1):61-67
69. Xiaomei Chen, Aimin Zhu, C.T. Au, Chuan Shi*, “Enhanced Low-Temperature Activity of Ag-Promoted Co-ZSM-5 for the CH4-SCR of NO”, Catalysis Letters, 2011, 141:207–212 .
Laboratory of Plasma Physical Chemistry, Dalian University of Technology