Laboratory of Plasma Physical Chemistry

 
 Home  About Us  Research  Members  Publications  Instruments  Gallary 
 
  Members
 Members 
Members  

Full Faculty:Ai-Min Zhu, Yong Xu, Chuan Shi, Xiao-Song Li,Xiao-Bing Zhu, Jing-lin Liu

 

Emeritus Faculty:Xue-Feng Yang, Zhi-Min Song


Laboratory of Plasma Physical Chemistry, Dalian University of Technology